EA2®

EA2®-kurssilla opit syvemmin EA1®-kurssin taitoja, kertaat hätätilapotilaan kohtaamisen ja auttamisen. Opit myös tarkemmin erilaisten sairaskohtauksien tunnistamista ja auttamista ko. tilanteessa. Kurssi voidaan rakentaa työpaikan erityisriskit huomioiden. Käytännön harjoitukset ovat painopisteenä EA2® –kurssilla. Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Kurssisisältö on seuraavanlainen:

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätäensiapu:
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva
 • tajuttomalle annettava ensiapu
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
 • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
 • Murtumat
 • Nivel- sekä pehmytosavammat
 • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa

Ryhmäkohtaiset erityisaiheet

 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan
 • PPE-D -peruskurssi 4 t

EA2® -kurssille voi osallistua, kun EA1® -kurssin todistus on voimassa. Kurssin kesto on 16h.